Thị trường kiểm tra cần sa dự kiến tăng 1,50 tỷ USD từ 2022-2027 | Bắc Mỹ chiếm 46% tăng trưởng thị trường – Technavio

Thị trường kiểm tra cần sa dự kiến tăng 1,50 tỷ USD từ 2022-2027 | Bắc Mỹ chiếm 46% tăng trưởng thị trường - Technavio

NEW YORK, 17 tháng 9 năm 2023 – Kích thước thị trường kiểm tra cần sa dự kiến sẽ tăng 1,50 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027. Ngoài ra, động lực của thị trường sẽ tiến triển với CAGR 13,06% trong giai đoạn dự báo, theo Nghiên cứu của Technavio. Thị trường đã được phân khúc theo Sản phẩm (dụng cụ, tiêu hao và phần mềm), người dùng cuối (nhà trồng cần sa/nhà trồng, nhà sản xuất thuốc cần sa và khác) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, APAC và ROW). 50% tăng trưởng thị trường toàn cầu sẽ bắt nguồn từ Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo. Hoa Kỳ và Canada là những thị trường chính cho thị trường kiểm tra cần sa ở Bắc Mỹ. Hơn nữa, tăng trưởng thị trường trong khu vực này sẽ nhanh hơn tăng trưởng của thị trường ở các khu vực khác. Các yếu tố như sự gia tăng việc áp dụng các giải pháp quản lý thông tin sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường kiểm tra cần sa ở Bắc Mỹ. Do đó, những yếu tố như vậy thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường kiểm tra cần sa trong giai đoạn dự báo. Báo cáo này cung cấp phân tích cập nhật về tình hình thị trường hiện tại, xu hướng và động lực mới nhất cũng như môi trường thị trường tổng thể. Đọc mẫu PDF miễn phí


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của mình có tựa đề Thị trường Kiểm tra Cần sa Toàn cầu 2023-2027

Thông tin công ty:

AB SCIEX LLC, Agilent Technologies Inc., Cannalysis, CannaSafe Analytics, Digipath Inc., Merck KGaA, PerkinElmer Inc., Shimadzu Corp., Thermo Fisher Scientific Inc., Waters Corp.

AB SCIEX LLC – Công ty cung cấp các thiết bị LC-MS cho việc kiểm tra cần sa.

• Để truy cập vào nhiều hồ sơ nhà cung cấp hơn có sẵn với Technavio, mua báo cáo!

Phân khúc thị trường kiểm tra cần sa:

Theo phân khúc – Phân khúc dụng cụ sẽ rất quan trọng trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố như sự tiến bộ trong các dụng cụ trong những năm gần đây đã làm tăng việc áp dụng chúng trên thị trường kiểm tra cần sa toàn cầu. Tìm hiểu về sự đóng góp của từng phân khúc được tóm tắt trong các infographics ngắn gọn và mô tả chi tiết. Xem mẫu PDF miễn phí

“Ngoài việc phân tích tình hình thị trường hiện tại, báo cáo của chúng tôi cũng xem xét dữ liệu lịch sử từ năm 2017 đến năm 2021” – Technavio

Xu hướng và thách thức của thị trường kiểm tra cần sa:

Động lực

  • Sử dụng cần sa ngày càng tăng cho mục đích y tế
  • Việc áp dụng các giải pháp quản lý thông tin ngày càng tăng
  • Nhận thức toàn cầu ngày càng tăng về lợi ích của cần sa

Nhận thức toàn cầu ngày càng tăng về lợi ích của cần sa thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường kiểm tra cần sa. Có sự gia tăng nhận thức trên toàn thế giới về lợi ích của cần sa do việc ra mắt nhiều sáng kiến nâng cao nhận thức. Hơn nữa, các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và New Zealand là những điểm nóng nơi các sáng kiến nâng cao nhận thức về cần sa được thực hiện để tiếp cận đến một khán giả lớn. Tương tự, ở New Zealand, Medical Cannabis Awareness NZ là một tổ chức từ thiện quốc gia. Điều này thúc đẩy giáo dục cần sa cho công chúng và giới y tế. Do đó, những yếu tố như vậy thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường kiểm tra cần sa trong giai đoạn dự báo.

Các liên minh chiến lược giữa các nhà cung cấp thị trường là xu hướng chính trong thị trường kiểm tra cần sa. Xác định các xu hướng, động lực và thách thức chính trên thị trường. Tải xuống để truy cập thông tin này.

Các báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường cannabidiol dự kiến sẽ tăng 23.023,51 triệu USD và quy mô thị trường ước tính sẽ tăng với CAGR 16,28% giữa năm 2022 và 2027. Thị trường được phân khúc theo nguồn gốc, kênh phân phối và địa lý. Việc hợp pháp hóa và thay đổi quy định liên quan đến cannabidiol đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường.

Quy mô thị trường Cần sa Hợp pháp dự kiến sẽ tăng 54.572,33 triệu USD và quy mô thị trường ước tính sẽ tăng với CAGR 21,6% giữa năm 2022 và 2027. Thị trường được phân khúc theo sản phẩm, loại dẫn xuất và địa lý. Việc bãi bỏ tội phạm và hợp pháp hóa cần sa ở nhiều quốc gia đang mở rộng