Thông báo về Đại hội Cổ đông Bất thường của Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM, 4 tháng 9, 2023Cổ đông của Starbreeze AB (publ), Số đăng ký 556551-8932, được thông báo về Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023 lúc 13.00 tại Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, Thụy Điển. Đăng ký tham dự cuộc họp bắt đầu từ 12.30.

Hội đồng quản trị đã quyết định rằng cổ đông sẽ có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng bằng cách bỏ phiếu qua thư theo các quy định trong Điều lệ của Starbreeze.

Quyền tham gia và thông báo

Tham gia tại phòng họp

A) Bất kỳ ai muốn tham dự trực tiếp phòng họp hoặc thông qua đại diện phải:

  • được liệt kê là cổ đông trong bản trình bày danh sách cổ đông do Euroclear Sweden AB chuẩn bị liên quan đến các trường hợp vào thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023, và
  • thông báo về việc tham gia không muộn hơn thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến địa chỉ Starbreeze AB, “Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”, qua Euroclear Sweden AB, Hộp thư 191, SE-101 23 Stockholm, Thụy Điển hoặc thông qua trang web của công ty tại www.starbreeze.com.

Cổ đông phải bao gồm trong thông báo đó tên, số căn cước cá nhân hoặc số đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại và số lượng trợ lý có thể có (tối đa hai). Nếu cổ đông được đại diện bởi người được ủy quyền, giấy ủy quyền bằng văn bản và có ngày tháng do cổ đông ký phải được cấp cho người được ủy quyền. Nếu giấy ủy quyền được ban hành bởi một pháp nhân, giấy chứng nhận đăng ký hoặc tài liệu ủy quyền tương đương phải được đính kèm. Giấy ủy quyền có hiệu lực một năm kể từ ngày phát hành hoặc thời hạn dài hơn được nêu trong giấy ủy quyền, tuy nhiên không quá năm năm. Để tạo điều kiện cho quá trình đăng ký tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, giấy ủy quyền cùng với giấy chứng nhận đăng ký và bất kỳ tài liệu ủy quyền nào khác nên được công ty nhận tại địa chỉ trên không muộn hơn thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Mẫu ủy quyền có sẵn trên trang web của công ty tại www.starbreeze.com.

Tham gia bằng cách bỏ phiếu qua thư

B) Bất kỳ ai muốn tham dự cuộc họp bằng cách bỏ phiếu qua thư phải:

  • được liệt kê là cổ đông trong bản trình bày danh sách cổ đông do Euroclear Sweden AB chuẩn bị liên quan đến các trường hợp vào thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023, và
  • thông báo về việc tham gia không muộn hơn thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023, bằng cách bỏ phiếu qua thư theo các hướng dẫn dưới đây để phiếu bầu qua thư được Euroclear Sweden AB nhận không muộn hơn ngày đó.

Bất kỳ ai muốn tham dự trực tiếp phòng họp hoặc thông qua đại diện phải thông báo theo các hướng dẫn nêu ở trên dưới mục A). Do đó, thông báo chỉ thông qua bỏ phiếu qua thư là không đủ cho những người muốn tham dự phòng họp.

Một mẫu đặc biệt phải được sử dụng cho việc bỏ phiếu qua thư. Mẫu dành cho bỏ phiếu qua thư có sẵn trên trang web của công ty tại www.starbreeze.com. Mẫu bỏ phiếu qua thư đã hoàn thành và ký tên có thể được gửi qua thư đến Starbreeze AB, “Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”, qua Euroclear Sweden AB, Hộp thư 191, SE-101 23 Stockholm, Thụy Điển hoặc qua email đến generalmeetingservice@euroclear.com (ghi “Starbreeze AB – Bỏ phiếu qua thư” trong dòng tiêu đề). Các mẫu đã hoàn thành phải được Euroclear Sweden AB nhận không muộn hơn thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Cổ đông cũng có thể bỏ phiếu điện tử thông qua xác thực bằng BankID. Liên kết đến bỏ phiếu qua thư điện tử có sẵn trên trang web của công ty tại www.starbreeze.com và qua https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Cổ đông không được cung cấp các hướng dẫn hoặc điều kiện đặc biệt cho việc bỏ phiếu qua thư. Nếu có, toàn bộ phiếu bầu qua thư sẽ không hợp lệ. Các hướng dẫn và điều kiện bổ sung có thể được tìm thấy trong mẫu bỏ phiếu qua thư.

Nếu cổ đông gửi phiếu bầu qua thư của mình thông qua người được ủy quyền, giấy ủy quyền bằng văn bản có ngày tháng và chữ ký của cổ đông phải được đính kèm vào mẫu bỏ phiếu qua thư. Mẫu ủy quyền có sẵn trên trang web của công ty tại www.starbreeze.com. Nếu cổ đông là một pháp nhân, giấy chứng nhận đăng ký hoặc tài liệu ủy quyền khác phải được đính kèm vào mẫu.

Cổ phiếu đăng ký theo tên người được ủy quyền

Để có quyền tham gia cuộc họp, cổ đông mà cổ phiếu được đăng ký dưới tên của người được ủy quyền phải, ngoài việc thông báo về việc tham dự đại hội đồng cổ đông, đăng ký cổ phiếu của mình dưới tên riêng để cổ đông được liệt kê trong bản trình bày danh sách cổ đông tại ngày ghi sổ thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023. Đăng ký như vậy có thể là tạm thời (còn gọi là đăng ký quyền biểu quyết) và yêu cầu đăng ký quyền biểu quyết như vậy phải được thực hiện với người được ủy quyền, theo các thủ tục của người được ủy quyền, vào thời điểm trước đó như được quyết định bởi người được ủy quyền. Các đăng ký quyền biểu quyết đã được thực hiện b