Cách TIME và Statista Xác định Các Công ty Tốt nhất Thế giới năm 2023

Năm nay, TIME đã ra mắt danh sách các Công ty Tốt nhất Thế giới lần đầu tiên, hợp tác với Statista, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dữ liệu và xếp hạng thị trường và người tiêu dùng. Kết quả của nghiên cứu định lượng này: 750 công ty đang mở đường đi vào tương lai. Dưới đây là cách các công ty chiến thắng được lựa chọn.

Phương pháp

Dự án nghiên cứu “Các công ty tốt nhất thế giới 2023” là một phân tích toàn diện được thực hiện để xác định các công ty hoạt động tốt nhất trên toàn cầu. Nghiên cứu dựa trên ba chiều chính: Hài lòng của Nhân viên, Tăng trưởng Doanh thu và Tính bền vững (ESG).

Chiều thứ nhất, Hài lòng của Nhân viên, được đánh giá bằng cách sử dụng dữ liệu khảo sát từ nhân viên trên toàn thế giới. Các cuộc khảo sát được tiến hành tại 58 quốc gia, với dữ liệu thu thập từ khoảng 150.000 người tham gia. Đánh giá bao gồm các khuyến nghị trực tiếp và gián tiếp về các công ty cũng như đánh giá của người sử dụng lao động theo các chiều hình ảnh, không khí, điều kiện làm việc, lương và bình đẳng của nhân viên đã được xác minh.

Chiều thứ hai, Tăng trưởng Doanh thu, được đánh giá bằng cách sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu doanh thu của Statista, bao gồm dữ liệu tăng trưởng công ty trong 3 năm qua. Các công ty phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định để được xem xét đánh giá, bao gồm tạo ra doanh thu tối thiểu 100 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 và thể hiện tăng trưởng doanh thu tích cực từ năm 2020 đến 2022. Cả tăng trưởng tương đối và tuyệt đối đều được xem xét trong đánh giá.

Chiều thứ ba, Tính bền vững, được đánh giá dựa trên dữ liệu ESG trong số các chỉ số KPI được chuẩn hóa từ Cơ sở dữ liệu ESG của Statista và nghiên cứu dữ liệu có chủ đích. Để công thức hóa một chỉ số ESG toàn diện, nhiều Chỉ số hiệu quả chính đã được thu thập. Đối với đánh giá môi trường, điều này bao gồm cường độ phát thải carbon và tỷ lệ giảm thiểu, cũng như xếp hạng Dự án Công bố Carbon (CDP). Chiều xã hội đánh giá tỷ lệ phụ nữ trong ban giám đốc và sự tồn tại của chính sách nhân quyền. Chiều quản trị đánh giá liệu một công ty có báo cáo Trách nhiệm Xã hội của Công ty (CSR) tuân thủ các hướng dẫn Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và hướng dẫn tuân thủ hoặc chống tham nhũng.

Sau khi thu thập và đánh giá dữ liệu, nó được hợp nhất và cân bằng trong một mô hình điểm số. Điểm số của cả ba chiều được cộng theo tỷ lệ phần trăm bằng nhau để hình thành điểm xếp hạng cuối cùng tối đa 100 điểm. Các công ty có điểm số cao nhất được TIME và Statista trao giải là Các công ty tốt nhất thế giới 2023.