Theo đó, đối với tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương là các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cơ sở phải có đủ các điều kiện như: Ban hành chủ trương, chuẩn mực riêng với cách làm sáng tạo, thực chất được tiến hành định kỳ, đã có chuyển biến và hiệu quả nổi trội được đa số CĐ cấp dưới trực tiếp triển khai thực hiện; Đảng bộ, chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương là cán bộ, đoàn viên CĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đủ các điều kiện như: tự giác thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do CĐ phát động; là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; có việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Công nhân trực tiếp sản xuất là đối tượng ưu tiên xét chọn biểu dương của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam ưu tiên xét chọn, khen thưởng đoàn viên CĐ là công nhân, lao động đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Riêng đối với cán bộ CĐ, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên thì hằng năm có xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ít nhất 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Tin-ảnh: N.Hà