Ngày 24-5, nguồn tin của phóng viên cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về dừng thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

Theo đó, từ ngày 1-6, Bình Định sẽ dừng thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 17-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy bổ sung chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

  • Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo nóng về công tác phòng, chống tham nhũng

  • Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Đầu tư đường để phát triển kinh tế – xã hội

Về tổ chức bộ máy, căn cứ các nhiệm vụ công tác văn phòng được bổ sung, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều chỉnh Phòng Chính sách – Đào tạo thành Phòng Hành chính – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy điều chỉnh Phòng Kiểm tra 4 thành Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều chỉnh Phòng Thông tin công tác tuyên giáo thành Phòng Thông tin – Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy điều chỉnh Phòng Dân tộc và Tôn giáo thành Phòng Hành chính và Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy điều chỉnh Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng thành Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ nguyên tổ chức bộ máy bên trong hiện đang hoạt động.

Về vị trí việc làm, lãnh đạo các cơ quan căn cứ vào các quyết định ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung vị trí việc làm. Đối với các cơ quan chưa bố trí được vị trí việc làm kế toán, văn thư – lưu trữ chuyên trách, trước mắt phân công công chức phụ trách, kiêm nhiệm.

Về biên chế, giữ nguyên biên chế cán bộ, công chức đã được giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đến năm 2026. Về công tác tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển giao công tác quản lý tài chính về các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tiến hành đăng ký mở tài khoản cơ quan và các thủ tục liên quan theo quy định.


Đức Anh