Nhiều nữ CNVC-LĐ tỉnh Bình Phước đạt thành tích xuất sắc trong công tác ở đơn vị

Kết quả, có 2 tập thể và 15 cá nhân của 13 Công đoàn các cấp được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân. Đây là chương trình thực hiện theo kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVC-LĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ. 


Tin-ảnh: Đ.Trọng