Theo kế hoạch, trong năm nay, Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao tại các bộ, ngành, địa phương. 

Việc cải cách hành chính luôn được UBND quận 1, TP HCM quan tâm để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệpẢnh: HOÀNG TRIỀU

Tổ Kiểm tra công vụ của Thủ tướng sẽ phối hợp các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành do các bộ, ngành đề xuất… 


B.Trân