CANADIAN UTILITIES LIMITED CHƯƠNG TRÌNH MUA LẠI CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH

photollurg2 CANADIAN UTILITIES LIMITED NORMAL COURSE ISSUER BID

CALGARY, AB, 1 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Canadian Utilities Limited (TSX: CU)

Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (the “Exchange”) đã chấp nhận, từ Canadian Utilities Limited (the “Company”), một Thông báo Ý định thực hiện một Đấu thầu Bình thường của Nhà phát hành (the “Notice”) theo đó Công ty có ý định thực hiện một Đấu thầu Bình thường của Nhà phát hành (“NCIB”) cho một số cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết lớp A (“Cổ phiếu Lớp A”) đang lưu hành của mình trên các điều khoản được nêu trong Thông báo. Công ty tin rằng, thỉnh thoảng, giá thị trường của Cổ phiếu Lớp A của mình có thể không phản ánh đầy đủ giá trị của doanh nghiệp, và việc mua lại cổ phiếu của chính Công ty đại diện cho một cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, có 201.843.495 Cổ phiếu Lớp A được phát hành và lưu hành. Theo các điều khoản của Thông báo và các quy tắc của Sở Giao dịch, Công ty có thể mua tối đa 10.092.175 Cổ phiếu Lớp A (tương đương một phần trăm số Cổ phiếu Lớp A được phát hành và lưu hành, tương ứng vào ngày 24 tháng 8 năm 2023), trừ bất kỳ Cổ phiếu Lớp A nào do Công ty nắm giữ hoặc thay mặt Công ty vào ngày đó, trong thời gian bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2023 đến ngày 6 tháng 9 năm 2024 hoặc ngày sớm hơn mà Công ty hoàn thành việc mua Cổ phiếu Lớp A theo NCIB hoặc chấm dứt NCIB theo quyết định của mình.

Tổng số Cổ phiếu Lớp A mà Công ty có thể mua theo NCIB trong bất kỳ ngày giao dịch nào phải tuân theo giới hạn mua hàng ngày tối đa là 170.173 Cổ phiếu Lớp A (tương đương 25 phần trăm khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong sáu tháng dương lịch trước ngày chấp nhận Thông báo, bằng 680.692 Cổ phiếu Lớp A). Có thể có những ngoại lệ đối với giới hạn mua hàng ngày này phù hợp với các quy định “mua khối lượng lớn” của chính sách Sở Giao dịch.

Bất kỳ Cổ phiếu Lớp A nào được mua theo Thông báo sẽ bị hủy bỏ. Cổ phiếu Lớp A sẽ được mua với giá thị trường của Cổ phiếu Lớp A, khi thích hợp, tại thời điểm mua và sẽ được mua thay mặt cho Công ty bởi một đại lý đầu tư đã đăng ký. Việc mua sẽ được thực hiện trên thị trường mở thông qua các cơ sở của Sở Giao dịch, các sở giao dịch được chỉ định khác và/hoặc các hệ thống giao dịch thay thế của Canada hoặc bằng các phương tiện khác có thể được cơ quan quản lý chứng khoán có thẩm quyền cho phép. Bất kỳ giao dịch mua Cổ phiếu Lớp A nào theo NCIB sẽ được tài trợ bằng tiền mặt và vốn lưu động của Công ty.

Liên quan đến NCIB, Công ty cũng sẽ ký kết một kế hoạch mua chứng khoán tự động (“ASPP”) với một nhà môi giới được chỉ định (“Nhà môi giới”) vào hoặc xung quanh ngày bắt đầu NCIB. ASPP sẽ tạo điều kiện cho Công ty mua lại Cổ phiếu Lớp A theo NCIB thông qua các cơ sở của Sở Giao dịch, phụ thuộc vào một số thông số giao dịch nhất định. Theo quyết định riêng của mình, Nhà môi giới có thể mua lại Cổ phiếu Lớp A, mà không cần sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của Công ty. Trong suốt thời hạn của ASPP, Công ty sẽ không chuyển giao bất kỳ thông tin trọng yếu chưa được công bố hoặc không công khai nào cho bộ phận giao dịch của Nhà môi giới; do đó, Nhà môi giới có thể thực hiện các giao dịch mua theo ASPP vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả trong thời gian tự áp đặt lệnh cấm giao dịch và bất kể liệu Công ty có thông tin trọng yếu chưa được công bố hoặc không công khai về Công ty tại thời điểm mua hay không. Công ty có thể thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt ASPP nếu Công ty không có thông tin trọng yếu chưa được công bố hoặc không công khai, quyết định thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt ASPP không được thực hiện trong thời gian tự áp đặt lệnh cấm giao dịch và bất kỳ sự thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt nào phải được thực hiện phù hợp với các điều khoản của ASPP.

Bên ngoài những thời điểm này, Cổ phiếu Lớp A sẽ được mua lại bởi Công ty theo quyết định của mình theo NCIB.

Canadian Utilities Limited và các công ty con, công ty liên kết của nó có khoảng 8.000 nhân viên và tài sản trị giá 23 tỷ đô la. Canadian Utilities, một công ty của ATCO, là một tập đoàn cơ sở hạ tầng năng lượng đa dạng toàn cầu cung cấp các dịch vụ thiết yếu và các giải pháp kinh doanh đổi mới trong lĩnh vực Tiện ích (truyền tải và phân phối điện, khí tự nhiên, và hoạt động quốc tế); Cơ sở hạ tầng năng lượng (lưu trữ năng lượng, phát điện, các giải pháp nước công nghiệp, và nhiên liệu sạch); và Bán lẻ Năng lượng (bán lẻ điện và khí tự nhiên, và các giải pháp nhà ở toàn diện). Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại www.canadianutilities.com.

Liên hệ đầu tư:
Colin Jackson
Phó Chủ tịch cao cấp, Tài chính, Kho bạc & Phát triển bền vững
(403) 808 2636