BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quyết định 595/QĐ-BHXH, trường hợp các đơn vị sáp nhập lại thành một đơn vị mới sẽ thực hiện việc tham gia BHXH theo hướng dẫn sau: Đơn vị bị sáp nhập sẽ lập hồ sơ báo giảm (dừng) tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN đến thời điểm đơn vị sáp nhập để cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH cho NLĐ. Còn đơn vị nhận sáp nhập sẽ lập hồ sơ đăng ký (báo tăng) tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ từ thời điểm đơn vị bị sáp nhập dừng tham gia. Thủ tục dừng hoặc báo tăng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS). Trường hợp đơn vị nhận sáp nhập thay đổi thông tin đơn vị thì lập thêm tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).