Trong đó, chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, kéo bè, kéo cánh; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của nhà nước.

Cán bộ Công đoàn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Sau buổi học tập chuyên đề, mỗi cán bộ CĐ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.


Tin-ảnh: H.Đào