Theo NHNN, chênh lệch thu nhập – chi phí của hệ thống các tổ chức tín dụng có xu hướng tăng trong thời gian qua (năm 2022 tăng 10% so với năm 2021).

Vietcombank dẫn đầu trong bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng Quý I/2023

Tuy nhiên, tốc độ tăng của chênh lệch thu nhập – chi phí thấp hơn tốc độ tăng của tổng tài sản và vốn chủ sở hữu nên ROA (tỉ số lợi nhuận ròng trên tài sản) và ROE (tỉ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) của hệ thống các ngân hàng giảm so với năm 2021, đạt mức 1,13% và 14,67% tại thời điểm tháng 12-2022.

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của NHNN tập trung thanh tra chuyên đề đối với những vấn đề tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong Quý I/2023, Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã triển khai 371 cuộc thanh tra, kiểm tra ; ban hành 69 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về cơ cấu thu nhập của các TCTD, thu nhập từ hoạt động tín dụng đóng góp chính vào tổng thu nhập của các TCTD (chiếm 79,6% tổng thu nhập). Nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo đó, tỉ trọng của thu nhập từ hoạt động phi tín dụng so với tổng thu nhập toàn hệ thống có xu hướng tăng dần trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, lãi phải thu từ hoạt động tín dụng cuối năm 2022 tăng 21,4% so với cuối năm 2021, có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh thực tế của các ngân hàng thương mại trong trường hợp các khoản lãi phải thu từ hoạt động tín dụng không thu được theo kế hoạch.

Đồng thời, theo NHNN, các khoản nợ xấu tiềm ẩn vẫn ở mức cao, các ngân hàng phải thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ cơ cấu theo lộ trình quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-NHNN có thể sẽ làm giảm lợi nhuận tại một số tổ chức tín dụng. (Thông tư về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

Đến cuối tháng 12-2022, vốn điều lệ của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đạt 180,4 ngàn tỉ đồng; tổng tài sản đạt 7.600,9 ngàn tỉ đồng; huy động vốn đạt 5.955,7 ngàn tỉ đồng; dư nợ cho vay đạt 5.331,8 ngàn tỉ đồng.

NHNN đang phối hợp các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho các NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank.

Đến cuối tháng 12-2022, vốn điều lệ của các NHTM cổ phần đạt 469,4 ngàn tỉ đồng; tổng tài sản đạt 8.000,5 ngàn tỉ đồng; huy động vốn đạt 5.571,1 ngàn tỉ đồng; dư nợ cho vay đạt 5.016,2 ngàn tỉ đồng.


Dương Ngọc